Tổ chức phi lợi nhuận là gì?

  • Khái niệm về tổ chức phi lợi nhuận

Tổ chức phi lợi nhuận là những tổ chức không dùng nguồn quỹ của nó cho các cổ đông mà dùng nguồn quỹ này có các hoạt động phục vụ cho mục tiêu của tổ chức.

Thông thường những tổ chức thuộc dạng tổ chức này có thể rơi vào các quỹ từ thiện, hiệp hội y tế, thương mại , tổ chức nghệ thuật xã hội… Đa phần các tổ chức chính phủ hay cơ quan trực thuộc chính phủ nằm trong định nghĩa này nhưng ở phần lớn sẽ được xếp vào loại tổ chức khác chứ không được xem là loại tổ chức phi lợi nhuận.

Để được công nhận là tổ chức phi lợi nhuận, các tổ chức cần phải được thông qua hàng loạt các bước kiểm tra cũng như thủ tục để được xác nhận và công nhận.

  • Đặc thù của tổ chức phi lợi nhuận

Nếu các tổ chức thông thường hoạt động theo cơ chế phân phối nguồn quỹ sau khi đã đống thuế cho các cổ đông thì các tổ chức phi lợi nhuận tồn tại chỉ để dùng những nguồn quỹ sẵn có hay xin được để thực hiện những chương trình, hoạt động phục vụ cho lợi ích cộng động.

Trên thực tế, các tổ chức này có thể tạo ra được lợi nhuận hay còn gọi một cách chính xác hơn đó chính là thặng dư, tuy nhiên nguồn quỹ này sẽ được tổ chức giữ lại và tích lũy cho các chương trình khác trong khuôn khổ hoạt động theo định hướng của tổ chức phi lợi nhuận trong tương lai. Và lẽ dĩ nhiên, nguồn lợi này không đưa về cho các cổ đông hay các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, các tổ chức này có thể dùng các khoảng chi nhỏ dùng cho việc thuê các cá nhân quản lý và lãnh đạo.

Trước đây, nhiều tổ chức theo hình thức này không đồng ý với hoạt động này vì coi đó là chạy theo lợi ích kinh tế và đồng tiền nhưng về sau đã thống nhất rằng các tổ chức phi lợi nhận có thể thành công thực hiện được các sứ mệnh của mình một cách hiệu quả hơn bằng việc sử dụng những phương pháp tương tự.

Điều này yêu cầu cao vào công tác quản lý và vì thế việc quản lý tối ưu là rất cần thiết để  đạt được thành công sứ mệnh của tổ chức phi lợi nhuận đề ra.

  • Vài tổ chức phi lợi nhuận có quy mô toàn cầu có thể được nhắc đến như:
  1. Wikipedia
  2. Tổ chức Bảo tồn Quốc tế
  3. Hòa bình xanh
  4. Viện Goethe
  5. Thanh thương Hội Quốc tế
  6. Viện Quản lý Dự án